Consiliu Director

   
                                             

vasile-bogdan-cv

Președinte al Consiliului Director 
        Bogdan Ștefan VASILE
                                                                     
adrian maraloiu

Vicepreședinte al Consiliului Director

    Valentin-Adrian MARALOIU

       Morosanu Ana Maria

Secretar al Consiliului Director

           Ana-Maria MOROSANU

    Victor Peteu

Vicepresedinte al Consiliului Director

Victor-Eduard PETEU

                 IMercioniu

Membru al Consiliului Director

Ionel MERCIONIU

 

Trezorier

Cristina Uncu Chircov

ghica-corneliu-cv       Membru al Consiliului Director

Corneliu GHICA